green
Hydroxyethyl starch (HES) 200
Hydroxyethyl starch (HES) 200

solution for infusion 6%

Hydroxyethyl starch (HES) 200
Hydroxyethyl starch (HES) 200

solution for infusion 10%